/6. mezinárodní sympozium rytého skla
v Kamenickém Šenově/


První sympozium rytého skla se uskutečnilo
v roce 1996 jako výsledek snahy města
Kamenický Šenov, Sklářského muzea a Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské
(dále SUPŠS) v Kamenickém Šenově, odborné
výtvarné a řemeslné komunity, výrobních
a podnikatelských subjektů a početné obce
badatelů, sběratelů a znalců nejen rytého skla.

Průběh prvního sympozia předčil veškerá
očekávání pořadatelů. Ačkoliv byly všechny
pořadatelské subjekty připraveny na to, že
o sympozium projeví zájem řada aktivních
sklářských výtvarníků, řemeslníků a odborníků,
Kamenický Šenov se stal dějištěm skutečné
historické události. Od prvního konání
sympozia se do Kamenického Šenova každé
tři roky dostavila nejen elitní společnost
rytců skla, ale i početná skupina umělců,
kteří se rytému sklu sice nevěnovali cíleně,
nicméně cítili potřebu se této jedinečné
akce zúčastnit a zapojit se do tvůrčího
programu v experimentální rovině a přinést
do prostředí rytého skla něco nového.
Očekávaný zájem teoretiků a historiků
v rámci odborných seminářů byl vždy obohacen
o přínosné a novátorské výstupy uvádějící
ryté sklo a příbuzné techniky a technologie
do mnohdy nečekaných souvislostí.

Sympozium bylo koncipováno jako mezinárodní
a velkoryse pojatý projekt a jeho cíl byl
jasně formulovaný – vytvořit na jedné straně
činorodé prostředí, kde budou společně
pracovat umělci a řemeslníci zabývající
se rytým sklem a na straně druhé poskytnout
širokou platformu pro setkávání sklářských
historiků, pedagogů, teoretiků, technologů
a podnikatelů s cílem prezentovat ryté sklo
jako zásadní obor překračující hranice
sklářství i hranice mezi státy a kontinenty.
O tom, že se tento cíl vždy dařilo naplňovat,
svědčí mezinárodní renomé, které si akce
vydobyla. Sborníky a katalogy sympozií jsou
cennými dokumenty, které jejich přínos
jednoznačně potvrzují.
Pravidelné konání sympozia bylo přerušeno
v roce 2011 zejména z důvodu problematické
situace SUPŠS v Kamenickém Šenově, která je
od počátku jeho rozhodujícím partnerem.
Vzhledem k současné konsolidaci situace na
SUPŠS a zásadní všestranné podpoře města
Kamenický Šenov se členové Sdružení
sympozia rytého skla (které je od počátku
jeho hlavním pořadatelem) rozhodli uspořádat
sympozium po šestileté přestávce, zúročit
zkušenosti z předchozích ročníků a dát akci
nový impuls.

Organizační výbor připravil změněný formát
sympozia, které bylo pro rok 2014 koncipováno
v podobě poněkud redukované oproti minulosti,
pokud jde o počet účastníků a doprovodných
akcí. Cílem bylo vytvořit komornější pracovní
atmosféru soustředěnou na práci v dílnách
a intenzivní komunikaci mezi účastníky.
Na pětidenní práci účastníků navázal od
pátku 19. 9. víkendový program, jehož se
zúčastnili další hosté. Víkendový program
zahrnoval prezentace autorské tvorby
a sklářských projektů, odborné diskuse,
vernisáž výstav a společenská setkání.
Program byl završen exkursí do Centra
sklářského umění v Sázavě, kde mohli vybraní
zájemci o ryté sklo pokračovat v práci ve
Škole Jiřího Harcuby.

K aktivní tvůrčí účasti na sympoziu bylo
cíleně vyzváno 22 výtvarníků a řemeslníků,
kteří se primárně věnují rytému sklu – 7
z ČR, 7 ze zahraničí a 8 studentů sklářských
oborů z ČR a zahraničí. Studentský program
byl v tomto ročníku začleněn do celkového
pojetí, včetně výstavy, kde byly práce
studentů představeny vedle děl renomovaných
tvůrců jako organická součást výsledné
prezentace. SUPŠS nabídla účastníkům nejen
možnost práce v rytecké dílně, ale i využití
veškerého technického vybavení. Rytci měli
k dispozici mj. i exklusivní sklářskou
surovinu dodanou hlavním partnerem sympozia
firmou Moser a.s. Karlovy Vary a barevné
destičky poskytnuté sklárnou Glashütte
Lamberts, ze kterých vzniklo společné dílo
účastníků v podobě individuálních rytin
symbolicky spojených do jedné kompozice.
K regulím sympozia patří možnost přivézt
na místo i hotová a rozpracovaná díla,
poněvadž některé rytiny vyžadují časovou
náročnost překračující časové možnosti
pětidenního programu. Přesto byla v dějišti
sympozia dokončena nebo přímo vznikla
jedinečná díla dokazující vitalitu rytého
skla a především jeho rozmanitost. Lze bez
nadsázky říci, že i po staletích vývoje,
kdy rytí skla dosáhlo absolutních výšin
technických a výtvarných, jde o techniku
s mimořádným uměleckým a technologickým
potenciálem. Ryté sklo lze kromě obvyklých
postupů pojímat zcela netradičně,
novátorsky, vynalézavě a ryze současně,
aniž by tím jakkoliv utrpěla úcta k řemeslu
a kontinuita.

Jedním ze zásadních poselství šestého
sympozia je skutečnost, že tato jedinečná
technika disponuje skutečnými mistry oboru
napříč několika generacemi. Další mimořádně
dobrou zprávou je zjištění, že pro řadu
mladých tvůrců je rytina atraktivní oblastí
uplatnění, kterou stojí za to se cíleně
zabývat. Důkazem je skutečnost, že i mimo
studentskou sekci se vedle uznávaných
mistrů představili rytci s neortodoxním
přístupem a s ambicemi posouvat umělecké
hranice, nabízet nová technologická řešení
a možnosti uplatnění rytého skla. Právě
potřeba vnést do světa rytého skla potřebné
impulsy a mezigenerační komunikaci byla
jedním z motivů vedoucích ke vzniku
šenovského sympozia.

Účastníci sympozia měli v jeho průběhu
možnost prezentovat vlastní tvorbu,
navštívit sklářské dílny a studia v regionu
a především - poznat jeden druhého v odborné
i společenské rovině. Díky semknutějšímu
pojetí 6. sympozia fungovala tato neformální
setkání mimořádně dobře.

Výstava výsledků 6. sympozia ve Sklářském
muzeu v Kamenickém Šenově tak nabídla
skutečně reprezentativní (byť pochopitelně
z kapacitních a organizačních důvodů nikoliv
vyčerpávající) přehled současného rytého
skla – tradičního přístupu, experimentování,
nových trendů v pojetí a uplatnění sklářské
rytiny jako legitimní součásti současného
výtvarného umění, včetně konceptuálního
přístupu, s přesahy do oblastí designu,
architektury, multimediální tvorby
a studiového skla. Studentská sekce se
stala organickou součástí výstavy. Díla
studentů středních a vysokých škol byla
vystavena vedle děl osobností, které jsou
bez nadsázky klasiky oboru a často jejich
učiteli.

Kromě toho Sklářské muzeum nabídlo vítanou
retrospektivu v podobě výstavy výběru toho
nejlepšího ze všech sympozií konaných
od roku 1996. Výstava byla zahájena ve
stejné době jako výstava sympozia aktuálního
a stala se součástí stálé expozice.

Od roku 1996 se podařilo v Kamenickém Šenově
přivítat stovky výtvarníků a odborníků,
zabývajících se rytým sklem a sklářstvím
obecně. Ryté sklo je ve své podstatě oborem,
který není navenek tak atraktivní jako
tvorba na sklářské huti zpracovávající
horkou sklovinu. Koncentrovanou tvůrčí
činnost rytců skla dokáže při práci samotné
ocenit především odborník. O to více je
proto třeba ocenit skutečnost, že i tak
subtilní, na sebe soustředěná a pro mnohé
konzervativní technika, jejímž domovem je
na první pohled staticky působící dílna
naplněná vrčením ryteckých strojů, byla
a je schopna opakovaně přivést do malého
města na severu Čech výtvarníky a odborníky
z celého světa.