Před třemi lety se poprvé stal Kamenický
Šenov dějištěm mezinárodního sympozia
rytého skla, pořádaného u příležitosti
140. výročí založení Střední umělecko-
průmyslové školy sklářské v Kamenickém
Šenově. Letošní 2.ročník, jemuž byla
udělena záštita české komise UNESCO,
byl věnován 200.výročí narození rytce,
výtvarníka a obchodníka Dominika
Biemanna. Cílem sympozia bylo vyvolání
podnětů k nové tvorbě v rytém skle,
snaha získat pro tuto myšlenku nejlepší
odborníky z celého světa, stejně jako
obnovení starých a vytvoření nových
pracovních i osobních kontaktů. Letošního
ročníku se zúčastnilo 142 rytců, výtvarníků,
historiků, sběratelů a galeristů z 11 zemí
(CZ , BRD , A , USA , RUS , GB , NL , PL ,
H , JAP , EST ), přičemž výtvarníků a rytců
bylo 77.

Neustále rostoucí zájem o ryté sklo potvrdila
značná účast sklářských odborníků,
umělců a řemeslníků, i vysoká úroveň
exponátů, vystavených od 18. 9. do 31. 10.
v Glascentru. Ve srovnání s galerijním
charakterem výstavy I.sympozia, poskytuje
tato reprezentativní kolekce mnoha tvůrců
ucelenější přehled o současném rytém
skle ve světě.

Sympozium, naplněné tvůrčí a nesmírně
přátelskou atmosférou, přispělo ke
vzájemnému dialogu a porozumění.
Proběhlo mnoho zapálených diskuzí
a byla navázána nová přátelství… Skvělá
práce organizačního týmu zajistila ke
spokojenosti všech zúčastněných příjemný
průběh celého sympozia. Věříme, že se
k nám v roce 2002, který v K. Š. proběhne
ve znamení 650. výročí založení města,
mnozí z vás opět vrátí, aby na živné půdě
bohaté historické tradice přispěli k vývoji
rytého skla současnosti i budoucnosti.