V Kamenickém Šenově (zal.
1352), městě s dlouhodobou
tradicí zušlechtování skla
řezáním a rytím, v místě, kde
vznikla nejstarší sklářská škola
světa (zal.1856), a kde mnohá
desetiletí působil vliv ateliéru
Lobmeyr, byla založena nová
tradice trienále Mezinárodních
sympozií rytého skla.

Týdenní setkání umělců
a řemeslníků přispívá svými
možnostmi konfrontace tradičního
způsobu rytí s novými
postupy, vzájemným poznáním
i výměnou zkušeností a diskuzemi
o budoucí výtvarné orientaci
této techniky k rešení
otázky dalšího vývoje rytého skla.
Program bývá člěnen na část
pracovní, kulturní a teoretickou.
Pracovní cást pobíhá v dílnách
kamenickošenovské sklářské
školy a Středního odborného
učilište sklářského v Novém
Boru. Aktivní úcastníci si přiváží
svá díla rozpracovaná i dokoncená.
Hotové exponáty jsou
převzaty organizátory do
výstavy, rozpracované a nově
zhotovené předmety jsou realizovány
v dílnách v průběhu
pondelí až pátku. Výstava děl
účastníku je zahájena v sobotu
a ukončena k 31. 10. Autorské
práce darované do sbírek
sklářského muzea se stanou
součástí stálé expozice. Teoretická
část zahrnuje odborný
seminář, jehož příspěvky jsou
publikovány ve vydávaném
katalogu. Doprovodný kulturní
program je určen především
historikum, skl.odborníkum
a sběratelům, kteří tak mají
možnost seznámit se s produkcí
zdejších podniku a malých
dílen, i s mnoha dalšími zajímavostmi.

Organizátorem setkání je
Sdružení sympozií rytého skla,
za spolupráce sklářské umelecko-
prumyslové školy, města,
sklářského muzea, Atelieru
P.Ratha a členů České sklářské
společnosti.

/Mezinárodní sympozia
rytého skla/


Mezinárodní sympozia rytého
skla v Kamenickém Šenově
jsou pořádána Městem
Kamenický Šenov, Sklářským
muzeem, Střední umělecko-
průmyslovou školou sklářskou
a Sklářským atelierem Petra
Ratha od r.1996. V roce 1998
vzniklo Sdružení sympozia
rytého skla, které je zájmovým
sdružením fyzických
a právnických osob. Jeho
posláním je ve spolupráci
s ostatními subjekty zajišťovat
přípravu a organizaci trienále
Mezinárodních sympozií rytého
skla v Kamenickém Šenově.

/Cíle sympozií/

- tvůrčí setkávání a spolupráce
výtvarníků, řemeslníků,
historiků, teoretiků a dalších
odborníků

- vyvolávání nových podnětů
v oboru rytého skla a diskuze
o možnostech jejich realizace
- zvyšování zájmu o techniku
zušlechťování skla rytím,
zejména u studentů sklářských
škol

- vytváření nových kontaktů,
získávání nejlepších odborníků
a institucí z České republiky
a zahraničí ke spolupráci


- pořádání odborných seminářů

- vydávání publikací
k jednotlivým ročníkům
sympozií

- propagace sklářského
průmyslu v regionu

První sympozium proběhlo
v roce 1996 u příležitosti
140. výročí založení Střední
uměleckoprůmyslové školy
sklářské v Kamenickém Šenově
-nejstarší sklářské školy ve
světě- za účasti 88 výtvarníků,
rytců, sklářských odborníků
a dalších zájemců z deseti zemí
světa. Výstava autorských prací
byla instalována ve Sklářském
muzeu v Kamenickém Šenově
v době od 27.září do 31.října 1996.

Druhé sympozium v roce
1999 bylo pod patronací české
komise UNESCO uspořádáno
u příležitosti 200. výročí
narození významného rytce
skla Dominika Bimana.
Podílelo se na něm 142
účastníků z jedenácti zemí.
Výstava prací proběhla ve
dnech 18. 9. - 21.10.1999
v nově rekonstruované budově
Glassicenter v Kamenickém
Šenově.

Na třetím sympoziu pořádaném
v roce 2002 u příležitosti
650. výročí založení Kamenického
Šenova za finanční podpory
Evropské unie se setkalo 115
účastníků z České republiky,
Austrálie, Estonska, Holandska,
Japonska, Německa, Rakouska,
Ruska, Velké Británie a Spojených
států. Autorská tvorba byla
prezentována ve Sklářském
muzeu od 7. 9. do 31. 10. 2002.

Čtvrté sympozium proběhne
ve dnech 5.–11. září 2005.
Součástí všech ročníků
sympozií se stal simultánně
tlumočený odborný seminář
o historii, současnosti
i budoucnosti rytého skla,
výstava prací účastníků,
návštěva sklářských škol,
ateliérů sklářských výtvarníků
a firem v regionu, ale rovněž
i koncert v kostele a různé
kulturní a společenské
programy. Průběh sympozií,
přednesené referáty
i vystavená díla jsou
zdokumentována v katalozích
a na videozáznamech
jednotlivých ročníků.

/Díla darovaná účastníky
do sbírek Sklářského muzea
Kamenický Šenov se stala
součástí zahraničních výstav/


1/ "Leidenschaft Glasschnitt -
Generationen der Glasgravur
versammelt zu Franz Wendlers
90. Geburtstag" ve Sklářském
muzeu v Rheinbachu u Bonnu
(6. 6.–21. 9. 2003)
2/ „Skleněný most/
Glasbrücke Kamenický
Šenov –Weisswasser“
ve Sklářském muzeu
ve Weisswasseru
(27. 3.–31. 5. 2004)

Helena Braunová
jednatelka Sdružení
sympozia rytého skla